Het kinderparlement

Zoals in ons pedagogisch project omschreven, zijn de scholen van het GO! en dus ook onze school democratisch.

Alle belanghebbenden worden betrokken bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en door inspraak te geven. Dit geldt ook voor onze leerlingen. Daarom wordt er elk schooljaar een kinderparlement samengesteld.

In onze school bestaat het kinderparlement uit vertegenwoordigers uit het 4de , 5de en 6de leerjaar.
Elke klas vaardigt 2 vertegenwoordigers af. Deze vertegenwoordigers werden verkozen door hun klasgenoten.

Onder leiding van een leerkracht komt het kinderparlement ongeveer maandelijks samen om zaken m.b.t. bijvoorbeeld het speelplaatsbeleid te bespreken en adviezen en voorstellen te formuleren.

Hun adviezen en voorstellen worden tijdens de personeelsvergaderingen van de school besproken.

Het kinderparlement kan ook meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten voor en door onze leerlingen.