Het lopend schooljaar

Inschrijven kan elke schooldag tijdens de schooluren, van 8.30 u. tot 16.00 u..

Op woensdag van 8.30 u. tot 12.30 u.

– Om in onze school ingeschreven te worden, dient uw kind te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Voor meer info: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13126

– De keuze voor een Nederlandstalige school, impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

– Een inschrijving kan pas na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

– Bij het inschrijven van een leerling dient ook een officieel document voorgelegd te worden waarop de volledige naam en het rijksregisternummer van het kind is terug te vinden. (bv. KIDS-ID of een ander officiële document)

– Om alles vlot te laten verlopen maakt u best vooraf een afspraak. Dat kan telefonisch op het nummer 053 / 46 34 00 of via mail naar directeur@bsdekleineprins.be (zie ‘contact’)

 

De inschrijving is pas geldig na een bezoek aan de school nadat, naast het inschrijvingsdossier, ook de andere documenten van het volledige inschrijvingsdocument zijn getekend.

Aangezien we voor het oriënteren van een kind bij het inschrijven in de lagere afdeling meestal het advies van de vorige school volgen, verzoeken we om bij inschrijving ook het rapport van de vorige school voor te leggen ter inzage.

Indien uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon basisonderwijs, dan moet u die informatie overmaken bij de inschrijving. Een leerling die in het bezit is van een dergelijk verslag wordt onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in onze school. Na overleg met u, het CLB en de klassenraad wordt beslist of het kind al dan niet definitief wordt ingeschreven.

Mocht na de inschrijving blijken dat uw kind op het moment van de instap over een verslag beschikte, waarvan de school niet op de hoogte werd gesteld, dan wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.