Schoolteam

Organisatie klassen en personeel.
2018-2019

Directie:
Bart Bruyland

Kleuterafdeling:                                                      
Peuters : juf Griet                                                                        
K1 : juf Eva (4/5)        + juf Denise (1/5)                  
K2 : juf Niki (4/5)        + juf Ann (4/5)                             
K3 : juf Peggy                                                   
K1/2 W : juf Marianne (4/5) + juf Ann (woensdag) 
K3W : juf Jolien L4B : juf Katrien
Kinderverzorgster : juf Petra        

Lagere afdeling :
L1A: juf Nancy                                         
L1B: juf Marina ( 4/5) + juf Karen (1/5)
L2A: juf Sarah                     
L3A : juf Birgit     
L4A: juf Liesbet     
L4B : juf Katrien
L5A : juf Cindy (1/2 ) + juf Karen ( 1/2)
L5B : juf Melissa                                                                                              
L6A : juf Bernadet
L6B: juf Tilde

L.O. : juf Tinneke (lager + oudste kleuters - juf Denise (jongste kleuters)      
Zorg : juf Tess (lager) / juf Denise (kleuter)                   
                                                                                                                  

Levensbeschouwing ( lagere afdeling):
NCZ: juf Céline
KGD: meester Peter

Secretariaat :
Anja

Onderhoud – keuken:
Conny , Nadine, Peter

Bus :
Chauffeur: Peter
Begeleider: Freddy

Opvang :
Nikita (hoofdafdeling)
Conny (wijkafdeling)